Language Services

If you speak any of the following languages, language assistance services are available at South Sound Radiology free of charge. Please call us at (360) 252-9301 for assistance.

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (360) 252-9301

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (360) 252-9301。

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (360) 252-9301

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните (360) 252-9301

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (360) 252-9301

Mon-Khmer (Cambodian)

្របយ័ត៖ េរេបើសិនអកនិយ ែរខ រ, េរជំនួែយផក េរយមិនគិតឈ ល គឺចនសំប់បំេររ អក។ សូមទាក់ទងការិយាល័យ វិិទយុសាស្តសរ បានេ្កាក កែនែងែែល ការសិកា របស់អនកនឹង្តូិ បានអនុិតរ។

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけますまで、お電話にてご連絡ください。

Arabic

ات صل ب رق م ی رجى الات صال ب م ك تب الأ ش عة م لحوظة: إذا ك نت ت تحدث اذك ر ال ل غة، ف إن خدمات ال م ساعدة ال ل غوی ة ت تواف ر ل ك ب ال مجان.
وی ك ح یث س ی تم إجراء ال درا سة.

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (360) 252-9301

Laotian

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ ທີ່ ການສຶກສາ ຂອງທ່ານ ຈະໄດ້ຮັບການ ປະຕິບັດ